Viaţa unei mame credincioase - Anastasia Şaguna (VI)

joi, 8 decembrie 2016

| | |
Crucea aşezată de Episcopul Şaguna la mormântul mamei sale

Copilul cel mai mic, Anastasiu, care era sorocit să devină mai târziu episcopul şi mitropolitul Andreiu şi a cărui soartă ne interesează mai deaproape, şi-a început studiile elementare în şcoala grecească din Mişcolț, a urmat apoi tot acolo şi cursul secundar în gimnaziul catolic şi l-a terminat la vârsta de 18 ani, cu succes eminent, în gimnaziul călugărilor piarişti din Pesta. În certificatul de încheiere a studiilor gimnaziale se spune, că Anastasiu Şaguna ar fi, după religie: catolic, iar după naţiune: Ungur, că a cercetat în mod cuviincios şcoala şi biserica, obţinând la studiul religiunii nota eminent, iar în limba maghiară, precum şi „în litere şi ştiinţe“ a fost al 17-lea eminent între 103 conşcolari ai săi, dintre cari 32 erau eminenţi.
Acest rezultat, atât de frumos, era menit să îndemne pe cei ce se interesau de soarta talentatului tânăr, îndeosebi pe bunul său protector Atanasie Grabovski, care-i era acum ca un părinte, să nu cruţe nici o jertfă, ci să-i dea tot ajutorul de trebuinţă la continuarea studiilor. Ceea ce s-a şi întâmplat. După terminarea studiilor secundare, Anastasiu urmează la „universitatea crăească“ din Pesta timp de trei ani cursuri de filosofie şi drept, făcând studii serioase, a căror temeinicie se resimte mai târziu adeseori în scrierile lui, ca şi în discursurile politice şi în diferite acte, chiar şi în cele oficiale.
Tocmai la începutul studiilor sale universitare a făcut şi el pasul însemnat, pe care-l făcuse şi fratele său Evreta, şi sora sa Ecaterina. Ca student universitar în anul întâi, la 9 zile după ce a împlinit vârsta legală de 18 ani, s-a întors şi el în sânul bisericii strămoşeşti. În o declaraţie foarte hotărâtă spune, că studiind cu succes eminent în gimnaziile catolice din Mişcolţ şi din Pesta, şi îndeletnicindu-se în mod sârguincios cu studiul religiunii, cunoaşte din fir în păr temeiurile religiei catolice. Cu toate acestea convingerea intimă sau inspiraţia lui îl îndeamnă : să urmeze sfintele învăţături ale bisericii ortodoxe. Dar, fiindcă din studiul religiunii a obţinut nota eminent, cere să fie dispensat de obicinuitul examen de 6 săptămâni, pe care în cazul de faţă îl află de prisos.
Această declaraţie o trimite palatinului şi consiliului locţiitor al ţării, însoţită de un memoriu, în care pe lângă motivele înşirate mai sus, aminteşte şi împrejurarea, că dânsul a aparţinut bisericei ortodoxe până la vârsta de 8 ani, până la anul 1816. Consiliul locţiitor a trimis o comisiune de 3 inşi, să cerceteze cazul. Această comisiune raportează în 20 Februarie 1827, că înainte de toate a încercat cu tot dinadinsul să-l înduplece pe Anastasiu a rămânea şi mai departe în religiunea catolică. Dar observând că această stăruinţă nu are nici un rezultat, l-a luat cu severitate la întrebări, să afle, cine sau ce îl îndeamnă să se întoarcă la legea grecească neunită, nu cumva nişte promisiuni sau ademeniri din vre-o parte? Anastasiu a declarat înaintea acestei comisiuni, atât cu graiul cât şi în scris, că dânsul nu se crede chemat să judece, dacă religia ortodoxă este mai bună şi mai mântuitoare, decât cea catolică, ci el are o singură dorinţă: să poată trăi şi muri în religia în care s-a născut. La această hotărîre nu l-a îndemnat nici un fel de silă sau promisiune din partea rudeniilor. De aceea roagă pe Maiestatea Sa cu cele mai umilite rugăciuni, să se milostivească a-i îngădui şi lui să-şi urmeze libertatea conştiinţii fără nici o siluire.
Declaraţiile lui Şaguna şi raportul comisiunii de cercetare le înaintează consiliul locţiitor (la 1 Maiu 1827) regelui cu propunerea, că fiind Anastasiu Şaguna deplin orientat în învăţăturile credinţei catolice, să i se îngăduie şi lui libertatea exerciţiului religios, precum s-a îngăduit şi fratelui său Evreta, fără a mai pretinde, să se supună obişnuitei instrucţiuni catolice de 6 săptămâni. Din Viena s-a dat însă ordin (la 13 Iulie 1827), că înainte de a trece la religia ortodoxă, Anastasiu Şaguna să urmeze obişnuita instrucţiune catolică la vestitul orator şi savant Augustin Popol şi despre rezultatul acestei instrucţiuni să se înainteze raport în scris.
Acest ordin îl comunică (la 8 August 1827) consiliul locţiitor senatului universitar şi vicarului catolic din Agria.
Instrucţiunea catolică s-a început în 5 Noemvrie şi a durat până la 18 Decemvrie 1827. Ea ar fi trebuit făcută în prezenţa a cel puţin doi martori, dar profesorul Popol spune într-o declaraţie a sa din 23 Decemvrie 1827, că având a face cu un student universitar, n-a aflat de trebuinţă să mai cheme martori, ci a considerat cazul acesta ca fiind excepţional. Consiliul universitar aduce această împrejurare şi la cunoştinţa palatinului prin adresa din 4 Martie 1828.
În certificatul dat de Augustin Popol, în 27 Aprilie 1828, asupra acestui examen, se spune, că Şaguna a ascultat cu atenţiune şi cu modestie, cum se cuvine unui student universitar, explicarea întregei învăţături catolice. Aceasta însă nu l-a împiedecat să declare la sfârşitul celor 6 săptămâni, că dânsul vrea să rămână statornic în religia mamei sale, fiind convins, că rămânând în această religie, care-şi trage originea de la Hristos, va dobândi fericirea cea veşnică.
Pe baza acestui certificat înaintează, la 6 Maiu 1828, consiliul locţiitor raportul său către rege, propunând, ca precum s-a dat fratelui Evreta şi surorei Ecaterina libertatea să se întoarcă la religia grecească neunită, tot astfel să i se dea şi lui Anastasiu Şaguna voie să-şi urmeze convingerea proprie.
Regele a confirmat propunerea aceasta prin hotărîrea din 23 Iulie 1828, care s-a comunicat în 2 Septemvrie 1828 prin consiliul locţiitor, arhiepiscopului catolic din Agria, consiliului universitar și comitatului Pesta, pentru a încunoştiinţa despre ea şi pe cel mai deaproape interesat, pe eminentul tânăr universitar Anastasiu Şaguna şi pe cei mai deaproape ai săi.
Aci se curmă sbuciumarea sufletească familiară, care îngrozise atât de mult între anii 1814–1816 inima Anastasiei şi o va fi neliniştit şi mai târziu, în toată curgerea celor 12 ani, cât timp şi-a ştiut pe scumpul ei Anastasiu ca fiind, oficial, de alfă credinţă decât dânsa.
Se cuvine a vesti cu toată stăruinţa meritul deosebit al acestei femei, pe care neamul românesc şi sfânta lui biserică strămoşească va trebui s-o aşeze, de acum înainte, alături de cele mai luminoase icoane de femei şi mame române, din trecut. Împreună cu a acestora şi amintirea Anastasiei trebue păstrată şi cinstită cu sfinţenie. Căci fără sufletul ei de veghe neadormită, fără îngrijirea ei de înger păzitor, e întrebare, dacă biserica română ortodoxă din Transilvania ar fi putut să aibă între cârmuitorii săi un mitropolit de însemnătatea covârşitoare a lui Andrei Şaguna. S-ar fi putut întâmpla să-l piardă pentru totdeauna, după ce cu sila fusese trecut din copilărie la catolicismul stăpânitor, care timp de mai multe veacuri a smuls Românilor transilvani numeroşi bărbaţi de valoare, le-a înstrăinat destule talente, lăsându-i orfani de cei ce prin iscusinţa minţii şi prin mărimea inimii ar fi putut să dea traiului lor chinuit din trecut forma unei vieţi sufleteşti mai avântate şi mai senine.
Ar fi fost pentru catolicism un câştig însemnat desigur, dar pentru biserica noastră strămoşească o nespusă pierdere, dacă o soartă vitregă ar fi voit să o lipsească de acest neuitat binefăcător, pe care catolicii încercară să-l smulgă cu sila în persoana lui Şaguna. Şi fără el unde ar sta biserica ortodoxă-română din Transilvania astăzi? Dacă ar fi lipsit lucrarea mântuitoare a acestui legiuitor „puternic în faptă şi în cuvânt", cine ar mai fi putut „goni pe cei fărădelege, certându-i“, cine ar fi putut să adune „pe cei risipiţi pieirii“, să-i chivernisească şi povăţuească spre limanul izbăvirii? Anevoie s-ar fi putut găsi altul, în stare să îndeplinească în mod atât de strălucit o chemare istorică, religioasă, culturală şi politică aşa de însemnată, cum a fost a lui Andrei Şaguna.
Amintirea recunoscătoare va trebui deci să pună icoana acestei mame credincioase şi eroice, care a fost Anastasia Şaguna, alături ori chiar mai presus de a vestitei Doamne Despina, soţia lui Neagoe Basarab. Căci dacă aceasta a fost creştină bună şi mamă duioasă, tot asemenea era şi Anastasia. Dacă legenda spune despre Despina, că sentimentul ei religios era atât de adânc şi puternic, încât a fost în stare să se lipsească de poboabele şi scumpeturile sale, numai ca să vadă pusă sub acoperiş mănăstirea de la Argeş, în schimb despre Anastasia faptele ei și mărturiile istorice dau cea mai grăitoare dovadă, că şi-a jertfit toată tihna vieţii, şi-a pus tot sufletul, ca să mântuiască ре seama bisericei ortodoxe-române pe fiul său, care avea să înceapă şi să ducă la bun sfârşit lucrarea de orgaganizare şi desrobire a acestei sfinte biserici şi a credincioşilor ei, încătuşaţi de veacuri.
Ziua de 29 Decemvrie 1826, când a rostit Şaguna cu toată hotărîrea dorinţa sa de a se întoarce în sânul bisericii strămoşeşti, este tot atât de însemnată ca şi ziua naşterii lui (20 Decemvrie 1808).
De acum înainte soarta lui e aproape hotărîtă schimbându-se spre bine şi rămânând statornică această întorsătură.
Rugăciunile neîntrerupte ale Anastasiei n-au rămas fără ascultare, căci pentru sufletele bune si evlavioase a lăsat Dumnezeu bucuria izbânzii. Ţesãtura iţelor viclene, ce întinseseră din pruncie ursitoarele rele asupra copiilor ei, o vede acum căzând destrămată. În sufletul ei uşurat încep să răsară nădejdi mari, mai ales cu privire la viitorul talentatului său Anastasiu, nădejdi, pe cari acesta în strălucita sa carieră de mai târziu nu numai le-a împlinit, ci a şi trecut, probabil, departe dincolo de marginile lor. Căci ursitoarele bune, luându-l în paza lor, au început a-i toarce cu iscusinţă firul vieţii. Şi l-au tors mereu şi cu spor, până când acesta a început a se împleti cu firele vieţii noastre naționale-bisericești ca un fir roşu, menit să arate cărările de izbăvire, pe care înaintând românimea transilvană a izbutit să iasă din prăpastia întunecimei şi a sclăviei de veacuri îndreptându-şi paşii spre un viitor mai bun, pe care după atâtea veacuri de patimi şi asupriri, îl merita acum cu prisosinţă. – Şi purtarea copiilor mai mari, a lui Evreta şi a Ecaterinei, mângăiau în măsură însemnată văduvia Anastasiei. Dar inima ei sălta de bucurie mai ales când vedea din zi în zi deşteptăciunea, cuviinţa, ascultarea şi sporul, ce îl făcea iubitul ei Anastasiu în învăţăturile cele mai înalte şi mai grele.
După terminarea studiilor universitare, în anul 1829, Anastasiu Şaguna, urmându-şi îndemnul inimii, dar desigur ascultând şi de sfatul mamei sale, a plecat la Vârşeţ să înveţe teologia, spre a se face cu vremea slujitorul acelei biserici şi credinţe a lui Hristos, pentru care s-a luptat cu o îndărătnicie atât de sfântă statornica şi eroica sa mamă, Anastasia.
Aci fu primit în casa episcopului Maxim Manuilovici, care era şi el Român de origine şi cu bune sentimente româneşti. Studiile teologice le-a isprăvit Şaguna repede şi cu rezultat strălucit. Prin deşteptăciunea şi temeinicele sale cunoştinţe s-a distins atât de mult printre colegii şi chiar printre profesorii săi, încât cum a isprăvit cursul teologic din Vârşeţ, mitropolitul sârbesc de pe atunci, Ştefan Stratimirovici, îndată l-a şi chemat ca profesor de teologie la Carloviţ, unde avea să împlinească şi slujba de secretar al mitropolitului.
Şi din Vârşeţ ca şi din Carloviţ scria adeseori bunei sale mame, Anastasia, totdeauna în cuvinte pline de mângăiere, de dragoste şi de recunoştinţă fiiască.
Tocmai când era de 25 de ani, – vârsta patimilor, – s-a hotărît să renunţe la plăcerile ispititoare, pe cari vieaţa le îmbie cu prisosinţă mai ales unui tânăr înzestrat cu atât de eminente însuşiri trupeşti şi sufleteşti, cum era Anastasiu Şaguna. Ca să nu-l poată copleşi valurile lumeşti şi „desmerdările cele grele de purtat“, hotărât să-şi închine toate puterile în slujba cea sfântă a bisericii şi a credinţii strămoşeşti, la 1 Noemvrie 1855 a intrat în cinul călugăresc, luându-şi în călugărie numele de Andreiu, adecă „întâi chematul“.
În pasul acesta însemnat l-au însoţit, pe lângă binecuvântarea mamei sale, credinţa puternică într-un ideal religios-naţional şi convingerea, că numai pe această cale, renunţând cu totul la plăcerile lumeşti trecătoare, va putea să îndeplinească chemarea cea sfântă a vieţii sale. De mare însemnătate este şi numele, pe care Şaguna şi l-a ales în călugărie. Cei ce se hotărăsc să facă pasul acesta, nu numai pentru a fi călugări şi a rămânea între zidurile vreunei mănăstiri, la adăpost de luptele şi amărăciunile vieţii sbuciumate, ci fiindcă se simt chemaţi, – ca tocmai în haina călugărească, îmbrăcaţi „cu zeaua dreptăţii şi cu pavăza credinţii“, – să păşească pe arena luptelor aprinse ale neamului şi bisericii lor, nu vor lua la întâmplare orice nume călugăresc, ci îşi vor alege unul în legătură cu rostul vieţii lor şi care să arate scopul acestei vieţi. Astfel socotim că Şaguna – care în toate lucrările sale căuta mai ales legătura cu vechimea cea bună şi frumoasă a vremilor apostoleşti - când şi-a ales numele Andreiu, se va fi gândit la apostolul cu acelaş nume, despre care cărţile vechi spun, că a propovăduit el, cel dintâi, cuvântul Evangheliei în aceste părţi răsăritene, ajunse mai târziu în stăpânirea neamului nostru.
Şi sburând cu gândul pe aripa sfintelor sale speranţe, tânărul călugăr de 25 de ani va fi întrezărit atunci, ca într-o îndepărtată geană a viitorului, lumina de vrajă ce urma să împodobească, odată şi odată, în amintirea recunoscătoare a unui întreg popor, acest nume de o îndoită însemnătate : creştinească şi românească.
*
Evlavioasa Anastasia îşi simţea inima plină de secerişul celei mai curate bucurii, ştiind pe iubitul său. fiu, călugărul Andreiu, închinat cu întreagă fiinţa şi viaţa sa bisericei strămoşeşti, pe seama căreia izbutise a-l mântui, prin lupte atât de grele pentru ea, dar aşa de pilduitoare pentru toţi cei ce vor şi pot să înțeleagă farmecul sfințeniei lor.
În vârstă de 51 de ani, cu sufletul împăcat, s-a mutat virtuoasa Anastasia la cele veşnice, fiind înmormântată în ziua de 17 Ianuarie 1856, de luminatul preot Ioan Teodorovici în cimitirul „Kerepesi“ din Pesta, în cripta familiei Grabovski de Apadia, unde cu câţiva ani mai târziu se sălășluiră spre odihna de veci, şi rămăşiţele pământeşti ale lui Evreta şi ale Ecaterinei.
MULT IUBITEI SALE MAME
ANASTASIA
PREA PREȚUITULUI SĂU FRATE
VRETA
ȘI DULCEI SALE S(UR)ORI
ECATERINA
RIDICĂ MONUMENTUL ACESTĂ
ANDREIU ŞAGUNA,
EPISCOPUL ARDEALULUI 1849.

Conferinţă ţinută în Săliște, la 15/28 August 1910