Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii)

sâmbătă, 16 februarie 2013

| | |


APOSTOLUL

II Corinteni, 4, 13-18;

Fraţilor, având acelaşi duh al credinţei - după cum este scris: «Crezut-am, pentru aceea am şi grăit»  - şi noi credem; pentru aceea şi grăim, ştiind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia şi pe noi cu Iisus şi ne va înfăţişa împreună cu voi. Căci toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulţindu-se harul să prisosească prin mai mulţi mulţumirea, spre slava lui Dumnezeu. De aceea nu ne pierdem curajul şi, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoieşte din zi în zi. Căci necazul nostru de acum, uşor şi trecător, ne aduce nouă, mai presus de orice măsură, slavă veşnică covârşitoare, neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veşnice.

EVANGHELIA

MATEI 15, 21-28;

În vremea aceea s-a dus Iisus prin părţile Tirului şi ale Sidonului şi iată că o femeie hananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind în calea Lui, striga către Dânsul şi zicea: miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt. Dar, apropiindu-se, ucenicii Săi îl rugau, zicând: da-i drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, le-a zis: nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: nu este bine să iei pâinea fiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis Lui: adevărat, Doamne, însă şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.


*

Sf. Ioan Gură de Aur:
Ce-a făcut femeia când a auzit aceste cuvinte? A tăcut şi a plecat? A renunţat de a mai stărui cu atâta râvnă? Deloc! Ci a stăruit mai mult! Noi nu facem aşa, ci, când nu dobândim ce cerem, încetăm de a ne ruga, când ar trebui tocmai pentru aceasta să stăruim mai mult! Şi totuşi pe care om nu l-ar fi descurajat cuvintele rostite atunci de Hristos? Ar fi fost de ajuns să  ducă la deznădejde pe cananeanca numai tăcerea Domnului, cu atât mai mult un astfel de răspuns!
A dus-o la o deznădejde nespus de mare şi faptul că a văzut că o dată cu ea sunt refuzaţi şi mijlocitorii ei, dar şi aceea că a auzit că nu i se poate împlini cererea. Totuşi femeia n-a deznădăjduit; şi când a văzut că mijlocitorii ei n-au nici o putere, s-a folosit de o neruşinare vrednică de laudă.
Mai înainte nici nu îndrăznea să vină în faţa lui Iisus, că ucenicii spuseseră despre ea: „Strigă în urma noastră!”. Şi tocmai când ar fi trebuit să plece, deznădăjduită, tocmai atunci femeia vine mai aproape şi I se închină zicând:
„Doamne, ajută-mi!”
- Ce înseamnă asta, femeie? Ai mai multă îndrăznire decât apostolii? Ai, oare, mai multă putere?
- N-am deloc nici îndrăznire, nici putere, ci chiar sunt plină de ruşine! Dar îndrăznirea aceasta neruşinată I-o pun în faţă în loc de rugăciune. Poate va avea milă de îndrăznirea mea!
-  Pentru ce faci asta? N-ai auzit că a spus: „Nu sunt trimis decât pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel?”
- Am auzit, răspunde femeia. Dar El este Domn. De aceea nu i-spus: „Roagă-Te pentru mine! Cere pentru mine ajutor de la Dumnzeu!, ci: „Ajută-mă!”
-  Ce-a făcut Hristos?
- Nu S-a mulţumit cu ce a spus, ci îşi prelungeşte mai departe crezul, spunând:
„Nu este bine să iei plinea copiilor şi să o dai căţeilor!”
Când a învrednicit-o cu un răspuns, atunci a rănit-o mai mult decât cu tăcerea. Acum Domnul nu mai aruncă vina pe altcineva, nici nu mai spune: „Nu sunt trimis”, ci cu cât femeia îşi întărea rugăciunea, cu atât şi Hristos îşi întăreşte refuzul. Pe iudei nu-i mai numeşte oi, ci copii, iar pe ea căţeluş.
-  Ce face femeia?
- Îşi tocmeşte apărarea, slujindu-se tocmai de cuvintele Domnului. „Chiar dacă sunt un căţeluş, spune cananeanca, nu sunt o străină!”
Pe bună dreptate spunea Hristos: „Spre judecata am venit!” Cananeanca filozofează; rabda şi crede, deşi e ocărâtă; iudeii, deşi sunt tămăduiţi şi cinstiţi, îl răsplătesc cu cele potrivnice.
„Ştiu şi eu, Doamne, spune femeia, ştiu că hrana este trebuincioasă copiilor; dar nici eu nu sunt oprită, deşi sunt un căţeluş. Dacă nu mi-i îngăduit să mănânc, atunci nu mi-i îngăduit să mănânc nici firimiturile. Dar dacă trebuie să mănânc şi eu cât de puţin, atunci nici nu pot fi oprită chiar dacă sunt un căţeluş. Da, sunt un căţeluş! Dar tocmai aceasta mă face să am parte şi eu de mâncare!”.
Pentru aceasta o tot amâna Hristos! Ştia că are să grăiască aşa! Pentru aceasta i-a refuzat darul, ca să-şi arate filozofia ei. Dacă n-ar fi voit s-o ajute, n-ar fi ajutat-o nici mai târziu şi nici n-ar fi refuzat-o iarăşi. Citeşte mai mult...


*

Pr. Nicolae Steinhardt:
Iar candidata cum dovedeşte că a trecut proba, prin ce-şi câştigă excepţionalele calificative şi premiul ce i se acordă?

a) Prin credinţă. Ea, păgâna, străina, vine cu deplină încredere la Hristos şi nici o clipă – în toată vremea crescândelor greutăţi ale examenului – nu se îndoieşte, nu se supără, nu cedează ispitei de a renunţa să mai ceară imboldului de a se îndepărta şi a-şi căuta de treabă, nu manifestă o cât de mică slăbiciune;

b) Prin dezinteresare. Nu cere pentru ea, cere pentru fiica ei;

c) Prin curaj. Curajul de-a revendica, acolo pe pământ cananean, ajutorul unui iudeu. Apoi curajul de a rezista afronturilor, insultelor ce i se aduc în public. În sfârşit curajul (ori îndrăzneala) nu numai de a cere ci şi de a striga;

d) Prin siguranţă. Hananeancă perseverează, nu se dă bătută, pare a cunoaşte parabola judecătorului nedrept (ba şi mai mult: a şti că judecătorul acesta nu-i nedrept ci numai exigent. Ne este poate îngăduit a presupune că hananeancă a intuit sfântul „joc” al Domnului);

e) Prin bunăcuviinţă, impecabilă politeţe şi nedezminţită eleganţă. Nu-i luată în seamă, e respinsă, e alungată, e bruftuită, e insultată, e făcută de râs şi ocară – şi-şi păstrează totuşi, neîntrerupt calmul, nu încetează a se purta şi a răspunde cu cea mai desăvârşită cuviinţă. I se închină Domnului, I se aruncă la picioarele Lui (Marcu 7, 25), zice: Doamne ajută-mă, iar invocării dispreţuitorului, atrocelui, nemilosului proverb cu pâinea rezervată copiilor şi tăgăduită câinilor ce replică Îi dă? Îl neagă cumva ori protestează, ori Îi denunţă cruzimea, ori Îl discută, (cum ar fi putut prea bine – chiar în limitele politeţei – face?) Nu, câtuşi de puţin. Îl confirmă; zice: Da, Doamne;

f) Prin smerenie. Încuviinţând: afirmaţia Domnului, Da, Doamne, hananeanca dă dovadă şi de mare smerenie, deoarece se recunoaşte a fi nu mai puţin nevrednică de mila Sa decât un biet animal (socotit de popoarele orientale ca spurcat);

g)   Prin inteligenţă. Printr-o mare şi iscusită inteligenţă şi un răspuns pe cât de neaşteptat pe atât de extraordinar şi de abil şi care pe Domnul – iubitor de vorbire mintoasă – trebuie să-L fi încântat. Domnul a dispreţuit folosirea deşteptăciunii şi raţiunii omeneşti: răspunsul dat în problema dajdiei, în cazul femeii surprinse în adulter, în al femeii succesiv măritate cu şapte fraţi ori în formularea întrebării cu privire la natura botezuluui practicat de înaintemergăiorul Ioan. De fiecare dată Domnul răspunde ori întreabă cu acea superioară iscusinţă a minţii, care-i pune în derută pe cei ce veniseră să-L ispitească.

Aşa şi hananeanca: politicoasă, supusă, smerită dar şi strălucit de inteligentă, pricepându-se a răspunde prompt şi ingenios! Şi înţelept! (E în răspunsul ei un amestec de sfatoşenie, agerime şi subtilitate care farmecă şi biruie).

De aceea şi trece examenul cu brio şi ia o notă peste calificarea maximă, ia – cum ar veni – zece plus. Se alege – doar ea, numai ea – din toţi şi toate cărora Iisus le-a făcut o minune pentru că L-au rugat şi au crezut în El, se alege, ea singura, cu apelativul O, femeie!

Vocativul acesta exclamativ e absolut unic în Evanghelii. Tot unic este şi adjectivul mare din sintagma mare este credinţa ta.

Nimănui altcuiva nu-i spune Domnul mare este credinţa ta. Citeşte mai mult... 

*

                                                                   
 IPS Bartolomeu Anania:
Iată-l pe bunul şi blândul Iisus jignind o fiinţă omenească, mai cu seamă pe o femeie. El care stătuse de vorbă îndelung cu femeia samarineancă lângă fântâna lui Iacob şi se purtase foarte frumos. Avem toată această conversaţie semnată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan care a fost de faţă. Dar iată că de data aceasta răspunde mai mult decât brutal, mai mult decât neomenos, iar aceste cuvinte nu sunt relatate de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei care era de faţă. Iisus face discriminare în limbaj. El care venise să elimine discriminarea şi să instaureze egalitatea între oameni, între sexe, între clasele sociale, ceea ce Sfântul Apostol Pavel spune mai târziu că nu va mai fi iudeu şi elin, parte bărbătească sau parte femeiască, rob sau liber, ci toţi sunt una întru Iisus Hristos. El se afla într-o contradicţie flagrantă cu durerea femeii, căci care mamă nu este disperată de suferinţa copilul ei. Fiind atât de jignită şi rănită în demnitatea ei, naţională am putea spune, ar fi părăsit locul plină de amărăciune sau ar fi reacţionat cumva. Dar nu, ea merge mai departe şi spune: „Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din firmiturile care cad la masa stăpânilor”. S-a umilit de moarte. Iisus îi vede credinţa, îi vede stăruinţa şi umilinţa şi îi spune: „Femeie, mare este credinţa ta! Fie ţie precum vrei tu!”, iar evanghelistul încheie spunând: ”Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela!”. Ascultă mai mult...

*
                             
 Arhim. Melchisedec Velnic:
În viaţă sunt oameni care nu se mai pot ruga ei pentru ei. Nu mai pot să facă nimic. Am cunoscut de multe ori cazuri în care cineva, datorită bolii sau suferinţei, mintea i-a fost pur şi simplu paralizată, oprită sau în stare de comă. Când omul intră în comă nu mai poate face nimic pentru el însuşi. Atunci rugăciunea celorlalţi ajută foarte mult. Această rugăciune o putem numi rugăciunea Bisericii pentru că noi în Biserică ne rugăm pentru pacea lumii, pentru bunăstarea tuturor, pentru cei aflaţi în suferinţă, pentru cei bolnavi, pentru cei robiţi de patimi care nu mai pot face ceva. De multe ori nu îi cerem lui Dumnezeu să-l mântuiască pe cel care face păcatul în fiecare zi şi nu vrea să se întoarcă, ci îi cerem lui Dumnezeu să mişte inima omului spre pocăinţă. Jertfa supremă pe care o poţi face pentru cel de lângă tine este să te identifici cu suferinţa lui. Boala lui să fie şi boala ta, necazul lui să fie şi necazul tău. Sunt atâtea cazuri de mame, fraţi şi surori care se roagă în locul acelora care nu se mai pot ruga. Aceasta este rugăciunea Bisericii pe care o întâlnim în Ortodoxie. Ascultă mai mult...


*
Ierom. Dosoftei Dijmărescu:
Am cunoscut o mamă care avea un fiu tânăr care făcea multe răutăţi. Venea aproape în fiecare noapte târziu acasă, bea, vorbea urât, fura. Mama lui atunci când se lăsa noaptea şi vedea că nu vine acasă, ştiind prea bine unde este şi ce face, se aşeza în genunchi şi începea să se roage: Doamne, iartă-mă că stau prin baruri, Doamne iartă-mă că beau, Doamne iartă-mă că fumez. Şi făcea pocăinţă pentru păcatele fiului ca şi cum ea le-ar fi săvârşit, iar pentru că ea făcea aşa, avea această tărie duhovnicească. Atunci când acesta venea acasă ea era plină de pace. Nu îl mai certa, ci îi dădea să mănânce şi după ce adormea îşi continua rugăciunea de pocăinţă. Ascultă mai mult...