Prof. Gheorghiţă Geană: „Sufletul românesc s-a arătat cu adevărat capabil de monumentalitatea infinită a jertfei!...” / Şcoala de Duminică

duminică, 14 septembrie 2014

| | |

Stimate Domnule Profesor, ce v-a impresionat la Sfinţii Brâncoveni şi cum v-aţi apropiat de personalitatea lor?
  
Ce poate impresiona mai mult decât spiritul de jertfă?!... Şi nu vorbim, aici, de un sacrificiu de rând (deşi orice sacrificiu presupune o ieşire din obişnuinţe). A fost o jertfă multiplicată, extinsă de la persoana voievodului (Constantin) la cei patru fii ai săi (Constantin, Ştefan, Radu şi Matei) şi la sfetnicul său cel mai apropiat (Ianache). E greu de retrăit chiar şi în gând starea sufletească a lui Brâncoveanu-tatăl faţă de grozăvia situaţiei de a asista la execuţia odraslelor lui! El şi-a suprimat, practic, instinctul de conservare – şi nu numai în raport cu eul propriu, ci mai ales cu destinul celor ce urmau să-i asigure continuitatea spiţei. În această privinţă, cel mai sincer exerciţiu empatic de transpoziţie în starea lui sufletească rămâne un simplu joc de imaginaţie... Avem de-a face în acest caz cu un destin tragic, în sensul suprem al cuvântului. Aici termenul „tragic” priveşte nu doar suferinţa pe care domnitorul a îndurat-o; Max Scheler atribuia tragicul cu mult discernământ – nu oricărei dispariţii violente, ci numai aceleia care induce consecinţe în sfera valorilor. 
 
De altfel, jertfa Brâncovenilor a produs o emoţie puternică în mase, care i-au imortalizat fapta proiectând-o în legendă. O legendă transmisă din generaţie în generaţie. Aşa am aflat şi eu, copil fiind, despre cele întâmplate în urmă cu trei sute de ani: mi-au spus balada lui „Brâncoveanu Constantin, / Boier vechi şi domn creştin...” bunicii mei dinspre mamă, Ion şi Maria Plăvan – ţărani simpli şi evlavioşi din Soveja Vrancei. Bunica îmi recita, de asemenea, pasaje lungi din Mioriţa şi din Meşterul Manole

...Iar de-o bucată de vreme mă „întâlnesc” cu Sfinţii Brâncoveni de câte ori merg la liturghie, la Biserica Domniţa Bălaşa, unde o icoană cu imaginea lor, încadrată de un mobilier somptuos şi plasată în capătul dinspre altar al absidei din dreapta, îi întâmpină pe credincioşii ce merg la miruire.

Cum credeţi că au reuşit să-şi împlinească vocaţia, să ajungă la sfinţenie într-o perioadă istorică atât de complicată?

Nu cred că la mijloc a fost o „vocaţie”. Vocaţia este un dat al personalităţii care îşi caută el (datul) mediul de actualizare. Or, Brâncoveanu nu şi-a căutat martiriul, ci perspectiva martiriului i-a ieşit în cale ca o componentă a destinului şi l-a pus la încercare; iar eul Brâncoveanului a răspuns aşa cum ştim. De altfel, Constantin Brâncoveanu nici nu a râvnit la tronul domnesc – el a fost „pohtit” către suprema demnitate de boieri şi de Mitropolitul Teodosie: „Ne rugăm, nu lăsa ţara să intre alţi oameni sau [nişte] răi, sau nebuni să o strice, ci fii!”, consemnează o cronică a timpului, adăugând, sugestiv: „Şi-l luară de mâini şi-l împingeau din spate”. 
 
Aşadar, în loc de „vocaţie” aş zice mai degrabă „menire”. Cum a reuşit Brâncoveanu să-şi împlinească menirea? Prin inteligenţă, înţelepciune, credinţă... A căutat (ne spune Xenopol) să „cotigească”, adică să „cumpănească” interesele poporului său în funcţie de interesele hrăpăreţe ale imperiilor înconjurătoare: imperiul habsburgic, imperiul otoman, imperiul rus. Mare lucru că, în asemenea condiţii, s-a menţinut la domnie un sfert de veac! Să nu uităm că şi epoca martirilor a fost una plină de complicaţii, marcată fiind de declinul Imperiului Roman. S-a spus despre Renaştere că a fost o epocă ce a avut nevoie de titani şi şi-a creat titani. Similar, se poate afirma despre primele veacuri de creştinism: a fost o epocă în care era nevoie de martiri şi martirii au apărut, nenumăraţi. Evident, jertfa Brâncovenilor repetă, peste timp, pe aceea a primilor creştini, care, prin chiar sângele lor, au reiterat jertfa lui Iisus Hristos şi au contribuit decisiv la legitimarea creştinismului. Voievodul nostru era întru totul conştient de semnificaţia faptei sale, aşa cum rezultă şi din îndemnul adresat fiilor săi: „Staţi tari, bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă la moarte. Priviţi la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit!”

De ce credeţi că Matei a revenit atât de rapid la hotărârea de a muri, după momentul lui de şovăială şi încurajarea tatălui? 

Poate va fi văzut în cuvintele tatălui său o poruncă?! Totuşi, nu mai era chiar un copil mic (după unele izvoare avea 12 ani, după altele 14); oricum, în acea situaţie liminală, ademenit şi de protecţia sultanului, i-ar fi stat în putinţă să se sustragă sacrificiului! N-a făcut-o! Ce educaţie subtilă, ce iubire profundă îi va fi adus pe cei doi – tată şi fiu – într-o stare de comunicare totală, tocmai în clipa supremă! Decisivă va fi fost argumentaţia tatălui, care, aşa cum tocmai afirmam, aduse în faţa fiilor imaginea jertfei hristice, iar în Mateiaş trezi demnitatea de neam şi puterea de a cântări viaţa cu măsura înţelepciunii: „Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-şi piardă credinţa. Dacă este cu putinţă, mai bine să mori de o mie de ori, decât să-ţi renegi credinţa strămoşească pentru a trăi câţiva ani mai mult pe pământ!”

Spuneaţi undeva că suntem un popor care are o aplecare spre închinare. De ce sunt Sfinţii Brâncoveni un model în acest sens? 

Ca opţiune religioasă, credinţa se eşalonează în trepte: a păşi într-o biserică, întru simpla reculegere; a-ţi face, în plus, semnul crucii; a pune o lumânare întru amintirea şi pomenirea unei fiinţe dragi (un bunic, un părinte, un prieten...); a te opri în faţa unei icoane şi a rosti o rugă; a posti în zilele cuvenite; a te purifica prin spovedanie şi împărtăşanie; a îmbrăca haina monahală şi, implicit, a adopta o existenţă ascetică; ...şi tot aşa, cât mai departe, pe o cale al cărei capăt se resoarbe în infinitul ceresc. Toate momentele pe care le-am enumerat sunt tot atâtea trepte ale urcuşului creştinesc. Fiecare ins înaintează pe acest urcuş atât cât îl ţin resursele... 

Toate acele trepte/momente sunt consfinţite de gestul simbolic al închinăciunii. Nu o dată acest drum al credinţei trece prin proba sacrificiului de sine – aşa s-a întâmplat cu Brâncovenii. Un asemenea caz produce zguduire lăuntrică şi veneraţie. Cronicarii vremii ne spun că şaretele în care se aflau, captivi, domnitorul şi familia lui înaintau încet, sub straja ostaşilor otomani călări, fiind însoţite de privirile lăcrimânde ale miilor de bucureşteni; aceştia nu-i puteau apăra altfel pe ostateci decât făcându-şi semnul crucii. Gest pe care îl săvârşim şi noi, astăzi, sub stăpânirea aceleiaşi stări de spirit.

Consideraţi că s-a schimbat ceva în modul în care oamenii şi societatea se raportează la credinţă după ce au început să fie canonizaţi sfinţii voievozi? Nu mă refer aici doar la Sfinţii Brâncoveni, ci şi la canonizarea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, sau a Sfântului Voievod Neagoe Basarab.
 
Canonizarea voievozilor menţionaţi a venit doar ca un act oficial, demult aşteptat. Altminteri, urmând procedeele culturii de tip oral, aceste figuri ilustre au fost trecute în rândurile sfinţilor de înşişi poporenii credincioşi, contemporani cu acei voievozi şi martori ai faptelor lor măreţe. În continuare, prin puterea tradiţiei, aura de sacralitate s-a transmis din prezentul faptelor până în prezentul nostru, iar noi avem datoria să o transmitem mai departe către un prezent continuu. Am mai relatat şi în alte împrejurări: ce poate fi mai grăitor decât imaginea pe care o ţărancă de la Putna mi-a transmis-o în urmă cu nişte ani despre Ştefan, marele voievod: Ştefan cel Mare, spunea ea, a fost/este şi cel Sfânt nu numai pentru că după fiecare bătălie cu păgânii înălţa câte o biserică, ci fiindcă la Judecata de Apoi va sta lângă Mântuitor şi-L va ajuta la împărţirea dreptăţii! – Copleşitoare viziune!... Iar în aceeaşi ordine de idei, vrednicul de pomenire Nestor Vornicescu, pe-atunci Mitropolit al Olteniei, edita în 1987 o carte de peste şapte sute de pagini, Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, în care teologi de seamă ai momentului conturau portretele unor sfinţi şi practicanţi creştini care au vieţuit şi s-au nevoit în spaţiul românesc de azi, începând din secolul al III-lea d.Hr. Capitolul final din această carte e dedicat unor „binecredincioşi voievozi şi sfinţi ierarhi”, anume: lui Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu, Mitropolitului Antim Ivireanul şi Episcopului Pahomie al Romanului. Într-un fel, prin cartea aceea s-a anticipat un act de canonizare ce avea să fie săvârşit îndată după revoluţia din 1989. 

În astfel de împrejurări, nu văd cum canonizarea acestor figuri ilustre va fi produs o schimbare în comportamentul religios din societatea românească – poate doar (ceea ce nu e puţin!) se va fi făcut simţit un spor de încredere că o faptă mare nu rămâne în afara recunoştinţei nici aici, în viaţa terestră...

Care mai este astăzi vocaţia pe care un conducător este dator să o împlinească, fie că vorbim de un cap de familie, de un şef, sau de un om politic? 

Menirea unui conducător (evit iarăşi cuvântul „vocaţie”) este să asigure bunul mers al lucrurilor în obştea în fruntea căreia se află, indiferent de mărimea acesteia. Funcţionarea instituţiilor, bunăstarea semenilor, stimularea creativităţii, sporirea valorilor, aşezarea favorabilă a ţării în relaţiile cu străinătatea – iată forme de expresie ale acelui „bun mers”. O aplecare asupra unor asemenea deziderate arată că domnia lui Constantin Brâncoveanu a fost una dintre cele mai împlinitoare din istoria principatelor române. Domnitorul acesta nu a purtat războaie, şi totuşi domniei lui nu-i lipseşte bravura. Domnia sa ar trebui să constituie obiect de analiză în înaltele noastre şcoli de politologie şi de diplomaţie!... 

Apoi, Brâncoveanu a fost un om înstărit, chiar bogat. A preţuit, însă, mai presus de orice curăţia sufletească şi bogăţia spirituală. A ctitorit palate şi biserici mai mult din averea proprie decât din visteria statului. Numele lui a rămas asociat cu un splendid stil în arta ornamentală şi în arhitectură – stilul brâncovenesc –, comparabil în mirabilitatea lui cu barocul european. Dacă adăugăm şi stimularea tipăriturilor, sau înfiinţarea Academiei Domneşti, figura Brâncoveanului devine emblematică în spaţiul românesc pentru tipul de lider politic luminat. Fără exagerare: domnia a constituit pentru Constantin Brâncoveanu un prilej de slujire – după (iarăşi) modelul lui Hristos, care a spălat picioarele ucenicilor Săi. 

Pe scurt, lecţia politică de extras din experienţa acestei domnii poate fi cuprinsă în această formulă: puterea în sine este neîmplinită în absenţa unui dram de smerenie! Icoana martirilor Brâncoveni ar trebui să fie (şi să fi fost!!!) călăuză, îndemn de a nu da înapoi, pentru oricare dintre conducătorii statului român în momentele cruciale ale istoriei (inclusiv în faţa instaurării regimului comunist!!!)!...

Care sunt gândurile pe care simţiţi să le transmiteţi tinerei generaţii în legătură cu Sfinţii Brâncoveni?
           
În prealabil, mă gândesc cât de dispusă este generaţia „tânără” să-şi asume o misiune în istoria poporului român. Şi care-i această generaţie? Iată, a trecut un sfert de veac de la astralul an 1989. Biologic şi demografic, generaţiile se primenesc la intervale de aproximativ treizeci de ani. Aşadar, generaţia revoluţiei e pe cale să-şi încheie ciclul. În afară de schimbarea regimului politic (faptă absolut excepţională), menirea istorică a acelei generaţii trebuia completată de regenerarea morală a societăţii româneşti. Ce s-a ales din această misiune? Aburul şi ceaţa, pentru că tinerii români, nemulţumiţi de starea de lucruri de-acasă, în loc să încerce a îndrepta ceva, au plecat spre alte zări – din păcate mulţi dintre ei fără vreun gând de întoarcere!... Desigur, dinamica oamenilor de pe planeta noastră s-a accelerat enorm în ultimele decenii, iar libertatea de mişcare este un drept fixat prin norme internaţionale. Totuşi, migrează indivizi, nu popoare! Prin urmare, dacă am a mă adresa cuiva, o fac în virtutea speranţei că mai sunt încă tineri legaţi de glia românească: nu fizic, precum iobagii de odinioară ori cetăţeanul în comunism, ci cu sufletul şi cu mintea, precum, să zicem, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Edgar Papu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga (alias Maica Benedicta), sau recent strămutatul dintre noi Dan Hăulică – exemple luate din cultură, dar au existat şi există oameni de ispravă în toate domeniile vieţii româneşti. 

Fireşte, e o bucurie pentru orice tânăr să călătorească în alte ţări, să cunoască minunile făurite de om, să se instruiască la marile universităţi occidentale... Fascinaţia n-ar trebui, însă, să diminueze discernământul. Pe de o parte, Occidentul a atins performanţe impresionante în latura civilităţii – a unei tehnologii care, în registrul instituţional, este însoţită de funcţionarea normală a sistemului social. Dar, pe de altă parte, lumea occidentală modernă şi post-modernă a alunecat într-un proces de desacralizare ce nu prevesteşte nimic bun pentru relaţiile intersexuale, pentru instituţia familiei, sau pentru identitatea umană. De aceea, socotesc că vechea tendinţă a românilor de a se sincroniza cu Occidentul este neavenită în zona comportamentului religios. Rămas în ţară, sau vieţuitor pe alte meleaguri, tânărului român i-ar prinde bine păstrarea credinţei, aceeaşi cu cea a părinţilor şi a strămoşilor săi. Ce-aţi zice de un fiu al voievodului Brâncoveanu renunţând la credinţa sa şi a neamului său? Aşa ceva e pur şi simplu de neînchipuit!... 

În asociere cu această idee, generaţia tânără ar putea să-şi asume şi misiunea de a face din Sfinţii Brâncoveni un “brand” românesc. Conform relatărilor din epocă, ambasadorii din Istanbul ai unor mari state europene – Franţa, Anglia, Imperiul Habsburgic, Rusia – au asistat la execuţia Brâncovenilor! În consecinţă, teribilul martiriu n-a rămas necunoscut, vestea despre el s-a răspândit prompt în toată Europa, prin mijlocirea unor condeieri precum Anton-Maria del Chiaro, Aubry de la Motraye, M. Mignot ş.a. Cu atât mai mult astăzi, tinerii, cei mai vitali purtători de cuvânt ai valorilor româneşti, ar trebui să se folosească de curenţii globalizării, ai europenizării şi ai altor forme de contacte sociale inter-naţionale, spre a dovedi lumii că dacă, expuşi la ameninţări necontenite, românii nu au înălţat catedrale, totuşi sufletul lor s-a arătat cu adevărat capabil de monumentalitatea infinită a jertfei!...