Predica la Duminica dinaintea Naşterii Domnului: Despre vindecarea arborelui genealogic / PS Sebastian, Episcopul Slatinei

sâmbătă, 21 decembrie 2013

| | |


APOSTOLUL

Fraţilor, Avraam, prin credinţă, a locuit vremelnic în pământul făgăduinţei, ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac şi cu Iacov, cei dimpreună moştenitori ai aceleiaşi făgăduinţe; căci aştepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meşter şi lucrător este Dumnezeu.
Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, care, prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă. Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare. Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.


EVANGHELIA
 MATEI 1, 1-25

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda şi pe fraţii lui. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Booz din Rahav; Booz a născut pe Obed din Rut; Obed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiil; Salatiil a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, toate neamurile: de la Avraam până la David, sunt patrusprezece neamuri; de la David până la strămutarea în Babilon, sunt patrusprezece neamuri; şi de la mutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri. Iar naşterea lui Iisus Hristos, aşa a fost: după ce mama Sa, Maria, a fost logodită cu Iosif, şi înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept şi nevoind să o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci Cel zămislit într-însa este din Duhul Sfânt. Ea va naşte fiu şi-I vei pune numele: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: iată Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi-i vor pune numele Emanuil, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deşteptat din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea, până ce a născut pe Fiul său cel Unul-Născut, căruia I-a pus numele Iisus.
 
PS Sebastian, Episcopul Slatinei: Despre vindecarea arborelui genealogic

Dreptmăritori creştini, 

Pentru două motive cred că au socotit Sfinţii Părinţi că este bine ca astăzi, înainte de Crăciun, să fie subliniată umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Întâi, spune Sfântul Apostol Pavel: „Într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat” (Evr. 2, 16), arătând astfel că Mesia Hristos nu a fost înger după cum în mod greşit credeau unii, dar nici numai Dumnezeu, după cum, la fel de greşit, au crezut alţii. Nu a voit Dumnezeu să mântuiască lumea printr-un înger, căruia foarte lesne i-ar fi putut porunci să se supună, cu firea sa nematerială, tuturor suferinţelor pe care viaţa aceasta pământească I Le-a rezervat Mântuitorului întrupat. Nu a voit, de asemenea, să mântuiască lumea nici prin Fiul doar ca Dumnezeu, ci a dorit ca Acesta să ia asupra Sa firea cea omenească, adică să Se întrupeze. Evanghelia de astăzi ne atrage atenţia, aşadar, că Iisus Hristos a fost nu numai Dumnezeu, ci şi Om. Şi pentru aceasta ne arată concret care sunt strămoşii Săi: că provine din neamul lui Avraam, Isaac, Iacov, David, Solomon şi ceilalţi, de trei ori câte patrusprezece neamuri. De ce atâtea? Pentru că patrusprezece înseamnă de două ori şapte, iar şapte este număr sfânt; este simbolul sfinţeniei. Şi S-a născut Iisus Hristos pe acest pământ atunci când de trei ori câte patrusprezece neamuri au „plinit vremea” (Gal. 4, 4). Acesta este unul din motivele pentru care pericopa evanghelică de astăzi ne enumără toate aceste neamuri ale Domnului – pentru a ne convinge că El a fost şi Om, şi deopotrivă ca Om şi Dumnezeu a pătimit, a suferit bătăi şi ură, a fost răstignit, iar după aceea S-a ridicat din morţi, înviind tot neamul omenesc. 

În al doilea rând, evanghelia de astăzi vrea să ne mai spună şi că Iisus Hristos S-a născut dintr-un neam anume, aşa după cum şi noi oamenii ne naştem dintr-un anumit neam. Nu ne creează Dumnezeu ca pe Adam, fără strămoşi, ci fiecare dintre noi ne tragem dintr-un neam anume; avem strămoşi, părinţi şi, la rândul nostru avem copii, nepoţi şi strănepoţi. 

Iată-l aşadar pe om ca o za în acest lanţ al creaţiei, căci Dumnezeu nu creează suflete din nimic, ci deopotrivă din fiinţa părinţilor şi strămoşilor lor şi din darul Său. De aceea la un moment dat Dumnezeu, în Vechiul Testament, a spus:
„Ascultă, Israele: Eu Domnul Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii, pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam, şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele” (Ies. 20, 5).

Dumnezeu însuşi priveşte omenirea în această legătură de zale ale unui singur lanţ, pentru că El a creat un singur cuplu de oameni, din care ne-am născut apoi toţi.

Ce înseamnă că pedepseşte pe copii până la al treilea şi al patrulea neam pentru vina părinţilor lor? Este oare Dumnezeu nedrept ori răzbunător? Vi-L imaginaţi, oare, stând undeva la un „birou” şi calculând: „Vasăzică, acesta a făcut atâtea păcate, înseamnă că voi avea de-a face cu fiii, cu nepoţii, cu strănepoţii şi stră-strănepoţii lui…” Priviţi oare faptul acesta, de a purta vina părinţilor noştri în noi atât de „exterior” şi de „contabil”? V-aţi gândit vreodată la asta? Credeţi că se apucă Dumnezeu să ţină socoteală păcatelor noastre, împărţindu-le pe nepoţi şi pe strănepoţi în mod atât de „matematic”? Nu, dragii mei, este vorba despre un rău pe care ni-l facem singuri! Cum aceasta?! A pus Dumnezeu în noi, în „lanţul” acesta al omenirii, legea potrivit căreia ne putem ridică unii pe alţii, ispăşind unii pentru alţii, dar şi „afectându-ne” unii pe ceilalţi, pentru că lanţul este unul şi se îndreaptă către acelaşi Dumnezeu.

Fiecare dintre noi, am spus, ne naştem dintr-un anumit neam; trup din trupul părinţilor noştri şi, ceea ce este şi mai interesant, suflet din sufletul lor. E adevărat că Dumnezeu adaugă partea Sa şi darul Său la crearea şi la „înfiinţarea” fiecărui suflet, însă în bună măsură fiecare dintre noi moştenim pe înaintaşii noştri pe linie genealogică. Această este o realitate cât se poate de evidenţă: copiii seamănă cu părinţii şi bunicii lor nu numai fizic, ci şi spiritual. Moştenesc darurile sufleteşti ale părinţilor, ale strămoşilor şi moşilor lor. Poartă în ei atât frumuseţea şi urâţenia fizică şi spirituală, cât şi păcatele şi virtuţile lor. 
În mod cu totul excepţional, Dumnezeu intervine totuşi, uneori, înzestrând oameni deosebiţi pentru misiuni deosebite. În mod normal însă şi, în general, fiecare tragem după noi acest lanţ al părinţilor şi strămoşilor noştri. Sufletul lor curat sau întinat contribuie deopotrivă la curăţirea ori întinarea sufletului nostru. Iată o pricină în plus ca fiecare dintre noi – şi mai cu seamă cei care aveţi familie – să va puneţi problema la modul cel mai responsabil. Daţi naştere la copii. Să luăm aminte, însă, că relele pe care le săvârşim noi, viaţa dezordonată sau necredinţa noastră afectează sănătatea fizică şi spirituală, şi deci fiinţa copiilor noştri! Într-un fel sau altul, datorită iresponsabilităţii noastre, ne facem duşmanii – atât fizic, dar mai ales spiritual – copiilor care iau fiinţă din noi. Aşadar, purtăm în noi virtuţile şi păcatele părinţilor şi strămoşilor noştri, iar cei de după noi vor purta în ei virtuţile şi păcatele noastre. Şi aşa după cum Adam a născut spre păcat şi spre blestem întregul neam omenesc, Iisus Hristos trage astăzi după Sine acelaşi neam, începând cu Avraam – socotit Părintele neamului lui Israel şi al omenirii întregi; trage după Sine întregul neam pământesc şi mântuieşte lumea.

Hristos Domnul nu S-a născut pe pământ pentru Sine – pentru că nu avea nevoie să Se nască, deoarece Se născuse deja din veci din Tatăl, după cum spunem de fiecare dată în Crez - ci S-a întrupat pentru strămoşii Săi după trup: pentru Avraam, Isaac, Iacob etc, mântuind tot neamul pământesc, căzut prin cel ce a atras asupra lui blestemul. Există, deci, şi fenomenul invers. Copiii poartă în ei vina părinţilor lor, dar pot şi stopa această perpetuare a păcatelor şi a slăbiciunilor în cadrul neamului lor. Şi, la modul acesta, fiecare dintre noi suntem datori să ne vindecăm propriul arbore genealogic, pentru ca răul să nu se mai perpetueze în neamul nostru.

Îmi aduc aminte şi ce mi-a spus un părinte: Eu m-am făcut călugăr, zice, pentru că am citit într-o carte aşa: Cel care se face călugăr îşi mântuieşte neamul până la a şaptea generaţie. Cum adică? Prin nevoinţa lui, prin asceza lui, prin viaţa lui de sfinţenie, prin viaţa lui curată, prin rugăciunea pentru părinţi şi pentru strămoşi îşi vindecă arborele genealogic îmbolnăvit adesea de păcat.

Iubiţi credincioşi,
Se spune despre Vespasian, împăratul Romei că, prin anii 70 d.H., a adunat într-o zi senatul şi a făcut sfat căutând un nume mai potrivit pentru zeitatea lor supremă. Şi, luând senatorii cuvântul pe rând, unul a susţinut că numele zeului lor ar trebui să exprime numaidecât puterea şi stăpânirea, pentru că prin putere, prin vitejie şi victorii măreţe romanii au făcut atât de întins imperiul lor. Altul, luând cuvântul, a spus: Nu, zeul nostru suprem trebuie să poarte însemnele bogăţiei şi bunăstării, având în vedere faimoasele drumuri pe care le-au construit romanii, apeductele, amfiteatrele şi celelalte clădiri grandioase, rămase celebre până astăzi. Altul a zis: Nu, ci zeitatea noastră supremă ar trebui să se distingă prin înţelepciune şi cultură, pentru cultură creată de Imperiul Roman. A fost însă şi o voce care a arătat că mai presus decât puterea ori bogăţia, mai mare decât înţelepciunea şi cultura, şi mai preţios decât orice dar de pe acest pământ este unul care le întrece pe toate: iubirea. 
 Şi a argumentat: Dacă vom hotărî ca zeitatea noastră supremă să poarte expresia puterii, nu toţi oamenii vor fi puternici. Dacă vom face pe zeul nostru simbol al bogăţiei, nu toţi oamenii vor fi bogaţi. Asemenea, dacă ar fi întruchiparea culturii, nu toţi vor avea cultură. Însă, dacă vom face din zeitatea noastră supremă zeul iubirii, cunoaştem cu toţii prea bine că nimeni niciodată, în lumea această, nu va putea trăi fără iubire…
 
Ce înţelept cuvânt! Dumnezeul nostru, al creştinilor, oare cum se numeşte? Va amintiţi cuvântul „Apostolului iubirii” – Sfântul Evanghelist Ioan – , care spune că „Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire“? (I În. 4,8).
 
Este lucru învederat, potrivit învăţăturii noastre de credinţă că, fără iubire faţă de Dumnezeu, fără iubirea Lui faţă de noi şi fără iubirea noastră întreolaltă şi „bunăvoire”, cum cântau îngerii la naşterea lui Hristos, nu ar putea trăi nimeni.
De aceea, este cazul acum, la Crăciun, mai mult că oricând, să ne aducem aminte de cuvintele acestea:
„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară...” (În. 3, 16),

precum şi de frumosul irmos:
„Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul, şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit“ [1].

Este imnul cu care Biserica noastră se străduieşte de aproape o lună de zile, prin intonarea lui la sfintele slujbe, să atragă atenţia că în curând Se va naşte Hristos. Că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât şi-a dat pe propriul Său Fiu din iubire – supremul sentiment ce călăuzeşte şi însufleţeşte omenirea, nepieritorul sentiment ce se identifică cu Dumnezeu însuşi.

Dragii mei,
Ascultăm de câteva zile bune frumoasele colinde închinate acestui măreţ eveniment din viaţă omenilor. Am început deja să trăim sensibilitatea şi frumuseţea acestei sărbători. Am intrat în atmosfera celei mai plăcute perioade a anului. Am început să respirăm deja aerul şi mireasma deosebită a colindelor şi a gingăşiei Micului Hristos ce Se va naşte peste numai câteva zile în ieslea Betleemului. Vă întreb, însă, ne-am hotărât noi să întâmpinăm acest praznic frumos al creştinătăţii aşa cum se cuvine? Ne-am decis să-L primim noi pe Micuţul Prunc, abandonat atunci într-o peştera, pentru că nu s-a găsit nimeni în stare să-L primească în casă sa? Şi dacă da, ne-am gândit să-L primim cu suflete calde, mai calde decât răceală ieslei din Betleem? Am început să ne schimbăm făptură noastră, să o facem mai binevoitoare decât atitudinea bătrânului Crăciun, care nu a putut oferi Fecioarei Maria şi bătrânului Iosif alt sălaş să-L nască pe Hristos, decât numai peştera rece? Ne-am propus să primim Crăciunul acesta cu inima mai curată decât albeaţa zăpezii care învesmântează natura întreagă şi o face atât de frumoasă? Am început, dragii mei, să simţim în fiinţă noastră că Hristos Se naşte?… Peste câteva zile, aşadar, Hristos Se naşte. Tu cum Îl vei primi? Tu ce ai făcut ca El să Se nască şi pentru tine? Să Se nască şi în sufletul tău? Să fie şi în sufletul tău sărbătoare şi praznic, aşa cum a fost acum două mii de ani în Betleem, când S-a născut Hristos? Tu ce eşti gata să faci pentru asta?…“

[1] Irmosul Cântării I de la Catavasiile Crăciunului

(din: † Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanatilor, Predici la Duminicile de peste an, Slatina, 2011)